Observaties en Aanbevelingen aangaande

Grote ontevredenheid over functioneren overheid

Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat er een breed gevoel van ontevredenheid is over het functioneren van de overheid (en belemmerende wet- en regelgeving). Gezien de mate van ontevredenheid lijkt het vertrouwen in de overheid vanuit het Nederlandse bedrijfsleven sterk onder druk te staan.

Het bedrijfsleven is tot op grote hoogte verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige welvaart in Nederland. Daarbij hoort een optimaal faciliterende en zeer zeker ook een betrouwbare overheid (waarbij wet- en regelgeving proportioneel en voorspelbaar is qua gevolgen).

De overheid moet het functioneren van het bedrijfsleven begrijpen en respecteren, het bedrijfsleven moet oog hebben voor de verantwoordelijkheden van de overheid. Het herstellen van vertrouwen kost tijd en moeite, maar is essentieel als gezonde basis voor het functioneren van het bedrijfsleven in Nederland.

Het oplossen van een vertrouwenscrisis tussen de overheid en het bedrijfsleven vereist wederzijds begrip en een gecoördineerde inspanning. De volgende twee acties kunnen daarbij helpen:

1. Verplichte Overheid-Bedrijfsleven Dialoog. Het primaat van wet- en regelgeving ligt vanzelfsprekend bij de overheid, maar relevante brancheverenigingen moeten in een vroeg stadium van wet- en regelgeving (systeem relevant voor bedrijven met significante impact op hun investeringen, innovaties, verdienvermogen) verplicht geconsulteerd worden met betrekking tot effectiviteit, proportionaliteit en uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving in een zogenaamde Overheid-Bedrijfsleven Dialoog (dit is dus anders dan een internetconsultatie). De Raad van State zou marginaal, maar wel zichtbaar, moeten toetsen of dit voldoende zorgvuldig is gedaan.

2. Bindende Gedragscodes Brancheverenigingen naast Handhaving door Overheid. Zowel overheid als bedrijfsleven moeten zich bewust zijn van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Het bedrijfsleven moet zich richten op het creëren van waarde voor zowel het bedrijf als de samenleving, terwijl de overheid moet zorgen voor een evenwichtige regelgeving die economische groei bevordert en tegelijkertijd sociale- en milieudoelstellingen ondersteunt. Brancheverenigingen (zover zij dit niet al gedaan hebben) kunnen initiatief nemen door voor hun leden bindende gedragscodes op te stellen, onder meer gericht op (ethisch) verantwoord ondernemen. Voor zover er sprake is van een goede governance en voldoende toezicht op de uitvoering, dient de overheid deze gedragscodes te respecteren door terughoudend optreden in deze branches. Daarbuiten moet de overheid zorgen voor consequente, voorspelbare, proportionele en effectieve handhaving van wetten en voorschriften.

Torylus Strategy Consulting

Branchevereniging.org is een initiatief van Torylus Strategy Consulting.

Doelstelling van deze website is het verstrekken van informatie over en het benadrukken van het belang van brancheverenigingen in Nederland. Voor deze website wordt onderzoek verricht. Deze website heeft geen winstoogmerk.

error: Deze inhoud wordt beschermd.